2021-10-10

Svenskarna invaderar aktiemarknaden

Under 2020 har det skett en markant ökning av antal aktieägare i Sverige. Bara 2020 tillkom det 400 000 aktieägare varav 190 000 var privata aktiesparare. Och av allt att döma kommer 2021 följa i dess spår.

Figur 1: Källa Euroclears akteägarrapport 2020

Bland privata investerare är det i åldersspannet 21–40 år som flest nya aktieägare har tillkommit. Även antalet bolag man äger aktier i har ökat till 4,5 bolag i genomsnitt per portfölj. Det är positivt med tanke på det traditionellt stora antal privatpersoner som äger endast en eller två aktier. En stark börs ligger så klart till grund för den här utvecklingen men en bidragande orsak är även nya appar och verktyg som ökar tillgängligheten och underlättar investeringar i aktier.

Glädjande nog kan vi notera att kvinnliga aktieägare har ökat sina innehav markant. Dock är fördelningen mätt i antal personer relativt konstant (6 av 10 aktieägare är män).

Vad ligger bakom privata investerares agerande?

Ett helt rationellt beteende när vi pratar om att investera sina besparingar borde vara att sätta sig in i olika branscher och enskilda bolag. Läsa analyser, nyheter och forum. Och att designa en uttänkt strategi för att kunna göra kloka placeringar och skapa en så stark portfölj som möjligt.

Så är inte fallet.

I en rationell värld skulle aktieägandet vara betydligt mer spridd och bättre spegla tillväxt och marknadspotential. Det vi ser från Euroclears statistik är dock tvärtom att människor investerar i branscher och bolag som ligger nära deras egna intressen eller konsumtion. Spelbolag är populära bland en yngre målgrupp medan äldre investerare föredrar industri och hälsovård. Listan med börsbolag där flest kvinnor investerar skiljer sig helt från listan på bolag där flest män investerar.

En bra investering grundar sig i utvecklingspotential och inte i bransch. Men den framtida potentialen är ofta en bedömning som görs utifrån det egna perspektivet och tidigare erfarenheter och styrs dessutom omedvetet av empati för eller egen kunskap om branschen eller ett specifikt bolag. Även varumärkeskännedom och produktmarknadsföring kommer in och påverkar investerarens beslut, trots att det inte nödvändigtvis bidrar till information om investeringen av ett bolags aktier.

I korthet: Det känslomässiga och de för oss närliggande kopplingarna har ofta företräde framför de rationella valen.

Eller som författaren Anaïs Nin uttryckte det: “We don’t see things as they are, we see things as we are”

Vill du veta mer? Kontakta Nick på nick@b-clarity.com och låt honom sprida ljus i kunskapsmörkret.